משלוחים חינם ברכישה מעל 249 ש"ח | 10% הנחה עם קוד קופון Party10

תנאי שימוש

כללי

 1. החברה – חברת MESIBATA 2018  בע”מ ח.פ. 515915171 (להלן: “החברה”).
 2. האתר – אתר האינטרנט www.MESIBATA.com. (להלן :”האתר”).
 3. האתר מופעל ע”י החברה ומשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים מיובאים מסוג-מוצרי נייר, עיצוב הבית, מוצרים לאירועים, מסיבות וימי הולדת.
 4. שרות הלקוחות של החברה במייל info@mesibata.com או בטלפון מס’ 08-6532383.
 5. תקנון זה היה והינו בלשון זכר מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 6. רכישה באתר מהווה הצהרה כי הרוכש  קרא את הוראות תקנון זה וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. והמתנגד לו מתבקש לא לבצע רכישה באתר.
 7. לחברה הזכות לשנות את תקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. מחיר המוצר באתר כולל בחובו את תשלום המע”מ כדין ואינם כוללים את עלות דמי המשלוח.
 9. החברה רשאית בכל זמן שתחפוץ לשנות את מחירי המוצרים המופעים באתר לרבות אך לא רק בעדכון עלות דמי המשלוח וזאת ללא כל צורך מצדה במתן התראה והודעה מוקדמת.
 10. תמונות המוצרים המוצגות באתר אין בהן כדי לחייב את האתר ו/או החברה והן משמשות לנוחות ולהמחשה בלבד, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ככל האפשר.
 11. החברה תפרסם את המידע בצורה ברורה ומדויקת ככל שביכולתה אך היה ונפל פגם ו/או טעות ו/או שגיאה במידע אין הדבר יחייב את החברה לכל דבר ועניין ולא תקום לרוכש ו/או מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לפרסום האמור כנגד החברה ו/או האתר.
 12. לחברה הזכות בהצעת מבצעים ובמתן הנחות ו/או הטבות בכל עת שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכל אמצעי התקשורת העומדים לרשותה לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת ההרשמה לאתר. בחרה החברה לעשות כן רשאית היא לבטל את המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה בכל עת וזמן שתבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ביצוע הזמנה/רכישה

 1. רכישת המוצר תתבצע על ידי בחירת המוצר ובמילוי הפרטים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק שם, ת.ז, מספר כרטיס אשראי, מס’ טלפון, דואר אלקטרוני . מובהר בזאת כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות של האתר.
 3. היה וימסרו פרטים שגויים ו/או חסרים החברה לא תבצע את ההזמנה ולא תחויב לספקה. במקרה כאמור הרוכש לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בקשר לכך.
 4. עם ביצוע ההזמנה באתר תבצע החברה בדיקה ואימות של פרטי האשראי שנמסרו רק לאחר מתן אישור התשלום  ע”י חברת האשראי ישלח לרוכש אישור שאכן העסקה אושרה לתשלום ולביצוע ההזמנה על ידי האתר וזאת בכפוף לכך כי הפריטים המוזמנים מצויים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש  ו/או במועד ההזמנה המאושרת.
 5. היה וחברת האשראי לא תאשר את ביצוע התשלום בגין ההזמנה מכל סיבה שהיא תפנה החברה לרוכש בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעה טלפונית להסדרת אמצעי תשלום חליפי או לביטולה של ההזמנה. למן הסר כל ספק רק אחרי תשלום מלוא התמורה כמופיע בספרי החברה מתחייבת החברה לבצע את תהליך ההזמנה והטיפול בה. במידה והרוכש לא יעמיד אמצעי תשלום חלופי ויסדיר את התשלום 7 ימים מיום מתן ההודעה תראה החברה בהזמנתו בטלה ומבוטלת והוא מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 6. מלאי חסר – הרוכש מודע לכך כי אין לחברה ו/או לאתר  חובה להחזיק את כל המוצרים המופיעים באתר במלאי. היה ורוכש הזמין מוצר אשר לא קיים במלאי החברה גם אם הוא מופיע באתר החברה כקיים ואין באפשרות החברה לספקו תבוטל העסקה על ידי האתר ובמקרה בו חויב הלקוח תשיב החברה את הכספים שחויבו במלואם. למען הסר ספק הובהר לרוכש כי בכל מקרה שבו תאלץ החברה בהשבת הכספים וכל סיבה שהיא הוא מוותר בזאת מלעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך.
 7. לחברה הזכות הבלעדית והיחידה לסרב לקבל הזמנה מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק במתן פרטים שגויים במתכוון , בחשבונות מוגבלים, בכרטיסי אשראי שנחסמו בעבר, במעשים הנחזים לבלתי חוקיים ו/או מכל סיבה כלשהי אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. החזרה וביטול העסקה.

החזרה וביטול העסקה

 1. ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני של שירות לקוחות האתר או באמצעות הודעה טלפונית למשרדי האתר.
 2. ביטול ההזמנה יהא בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה אלקטרונית ממשרדי החברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 3. במקרה בו החברה תאשר את ביטול העסקה הלקוח ישיב לחברה את המוצרים המופיעים בהזמנה שבוטלה והוא זה שיישא בכל העלויות הקשורות בהחזרת המוצרים למשרדי החברה.
 4. ביטול עסקה – במקרה של ביטול עסקה לאחר שהחברה סיפקה את ההזמנה, החברה תיתן ללקוח זיכוי כספי בניכוי כספי המשלוח ודמי הביטול  וזאת בכפוף לקבלת המוצרים באריזתם המקורית כשהם חדשים ובהעדר סימני שימוש ו/או הרס.
 5. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
 6. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצרים ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה.
 7. במקרה בו זכאי הלקוח בהשבת הכספים החברה תזכה את חשבונו כמופיע בפרטי ההזמנה, היה ולא ניתן לזכות את הכספים לכרטיס תיזקף לזכות הלקוח קרדיט במשרדי החברה אותן יוכל לממש בכל עת שיחפוץ לרכישות באתר.
 8. החזרת המוצרים תעשנה אך ורק כשהם באריזתם המקורית כשהם חדשים ובהעדר סימני שימוש ו/או הרס  בצירוף חשבונית מקורית המעידה כי המוצרים אכן נרכשו אך ורק דרך האתר בלבד.
 9. החזרת מוצר תקין ושלא נעשה בו כל שימוש תתאפשר 14 ימים מיום קבלתו. למן הסר ספק החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו שלא דרך האתר.
 10. כל האמור לעיל הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

שילוח ואספקה

 1. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם קבלני משנה חיצוניים לצורך השילוח. במקרה ובו החברה שכרה קבלן חיצוני תקנון הקבלן הוא זה שיחול על תנאי המשלוח באתר ויחייב את הלקוח לכל דבר ועניין.
 2. דמי המשלוח יגבו יחד עם התשלום בגין ההזמנה.
 3. החברה אינה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, עיקובים שנובעים מפועלו של קבלן המשנה קרי המשלח ועוד.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 5. משלוח המוצרים יבוצע לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת הרכישה באתר.
 6. החברה לא תישא בכל אחריות על חבילה שלא נמסרה למזמין באופן אישי באמצעות אישור שנתן המזמין לגורם המשלח להניחה במקום כלשהו או לידי מישהו אחר.
 7. זמני אספקת המוצרים מתייחסים אך ורק ביחס חישובי של ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

שירות ואחריות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצרים לרבות אך לא רק בנזק מקרי, מיוחד עקיף או תוצאתי.
 2. על המזמין מוטלת האחריות וכל חבות מכל מין וסוג שהוא  עבור אבדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם ו/או לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש או אי השימוש במוצרים שרכש.

מידע ופרטיות

 1. החברה ו/או האתר או מי מטעמם רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין וזאת על מנת לספק את השירות המבוקש.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים אלא אם כן תידרש לעשות זאת מכוח צו שיפוטי או לפי כל דין. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם המידע אשר ברשותה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאתה.
 3. מילוי פרטי ההזמנה והתשלום מהווים הסכמה מצד המזמין לחברה ו/או האתר או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק למזמין מידע על מוצרים ועל שירותים   הקשורים למוצרי החברה. החברה ו/או האתר יוכלו לעשות שימוש במידע זה למטרות סקרי שוק. המזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע זה לרבות אך לא רק ויתור על כל טענה לפי חוקי הגנת הפרטיות- תשמ”א 1981 וחוק המחשבים- תשנ”ה(1995).

זכויות יוצרים

 1. השם  “MESIBATA” ושם החברה  לרבות שם הדומיין, הינם סימני מסחר רשומים והינם בבעלות הבלעדית של החברה.
 2. אין לעשות כל שימוש בשמה של החברה ו/או בסימני המסחר  אלא אם כן נתקבל אישור בכתב ומראש על ידי החברה בדבר הסכמתה לכך.
 3. כל המידע המופיע באתר לרבות אך לא רק תוכן מילולי, עיצובי, גרפי, תמונות, איורים,  מידע ועוד הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא במידע המופיע באתר ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או להעביר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 5. האתר, עיצובו והמידע המופרט בו מהווים את קניינה הרוחני שלה החברה וכל פגיעה מכל מין וסוג שהוא מהווים פגיעה בזכויות היוצרים של החברה.

סמכות

כל מחלוקת / פרשנות הנובעת מאכיפת תקנון זה יעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל וסמכות השיפוט בלעדית הינה לבתי המשפט בישראל.

מידע נוסף/תנאים נוספים

נפלה טעות בתיאור המוצר/הפריט ו/או נפלה טעות סופר לא יחייב הדבר את האתר ו/או החברה לכל דבר ועניין והמזמין מוותר בזאת מלעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

תוכנית מועדון לקוחות – מסיבתא

(להלן: “התוכנית” “ומסיבתא” בהתאמה) מיועדת ללקוחות מסיבתא המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות והנחיות תקנון זה (להלן: “התקנון”).

רישום לאתר

 1. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.
 2. לקוח המבקש להירשם לאתר כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, יידרש לבחור סיסמא וכתובת האימייל שלו. לאחר רישום ייחשב הגולש ללקוח באתר ולחבר במועדון הלקוחות של האתר.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר המועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניו בלבד ולפי שיקולו הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.
 4. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס שעשוי לכלול את הפרטים המפורטים להלן, כולם או חלקם: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח הטבות, מספר ילדים (כולל גילאים), תאריך וכיוצא באלה. פרטי חבר המועדון יישמרו במדיה מגנטית על פי החלטת האתר מעת לעת.
 5. במסגרת הרישום לאתר יהיה על הלקוח להכניס פרטים שונים כמצוין בסעיף 1.4 לעיל , ומסירתם הינה תנאי לרישום כחבר במועדון הלקוחות ולהשתתפות בחלק מהמבצעים וההטבות באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. האתר שומר על זכותו לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של רישום הלקוח או הגבלתו.יודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין יש בה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים האתר שומר על זכותו בנקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כלשהם שיגרמו לאתר.
 6. אחריות עדכון שינויי פרטים אישיים : לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את האתר בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, לרבות אך לא רק בכתובת הדואר האלקטרונית עדכנית ונבדקת על ידו . האתר לא יהא אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 7. לקוח שאישר בעת מילוי “טופס פרטים אישיים” לקבל מהאתר מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של החברה ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב- 1982.
  אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לאתר.
 8. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואין בו מלחייב את האתר. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.
 9. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח כמפורט לעיל, יישארו בידיו של האתר ו/או מי מטעמו. האתר לא יעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי האתר ו/או מי מטעמו. האתר לא יתיר לכל צד ג’ שימוש בפרטים אלו.
 10. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של האתר, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 11. כל חבר מועדון רשאי לדרוש מהאתר, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של האתר ו/או לא יימסר לאדם והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהאתר, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון, והכל בהתאם לדרישות הדין החל.

מועדון הלקוחות של האתר:

 1. כל גולש אשר השלים את הליך ה”רישום לאתר”, יירשם באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של האתר ויהיה זכאי להטבות שיוענקו על ידי האתר מעת לעת כדלהלן.
 2. לקוח אשר אינו מעוניין להיות חלק ממועדון הלקוחות של האתר יתבקש לפנות לאתר באמצעות דואל אלקטרוני לצורך הסרתו ממועדון הלקוחות.
 3. תקופת החברות במועדון – החברות במועדון אינה תחומה בזמן.
 4. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה וכן בתנאים אשר יפורסמו על ידי האתר מעת לעת.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת האתר תאפשר לחבר לממש את הנקודות ו/או הטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של חודש מיום ההודעה.
 6. האתר יהא רשאי לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין באתר ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 7. המועדון מקנה הטבות באתר https://mesibata.co.il בלבד.
תודה שבחרתם בנו בימים אלו

מבית מסיבתא

קבלו מאיתנו 10% הנחה
עם קוד קופון:
party10

דילוג לתוכן